FOREVER PLUS+ (All eBook Volumes of Healing Herb Fact Sheets)

$15.00

Don’t want to download Healing Herb Fact Sheets one-at-a-time? Download 50 Fact Sheets at a time with Healing Herb Fact Sheet eBook Volumes. Get all current and future volumes for ONLY $15.

Description

Download, print and share our medicinal and culinary Healing Herb Fact Sheets for easy reference. There’s room on the back for you to add your logo, contact information, notes, and more! These colorful, easy-to-read sheets are designed to help you learn, explore and retain key information about each herb. Each sheet includes the best of Western Science, Eastern Energetic (Traditional Chinese Medicine), Ancient, and Traditional Perspectives as well as some Botany, Folklore, Fun Facts and more!

 • Download ALL eBOOK VOLUMES of Healing Herb Fact Sheets, FOREVER!
 • Get ALL current and future eBook Volumes.
 • Each eBook Volume includes 50 Fact Sheets, turning 50 downloads into 1.
 • Immediate access to all Healing Herb Fact Sheets..
 • Get notified when new eBook Volumes are released.
 • Get notified each week when we release a new herb.
 • Get our eNews.
 • FREE Membership included. (30,000+ Members Worldwide.)
 • Lifetime access.
 • 30 day satisfaction guarantee.
 • (All prices in $USD.)

eBook VOLUME 1 includes: Angelica (Dang Gui), Astragalus (Huang Qi), Basil (Lou Li), Birch (Hua Mu Pi, Hong Hua Pi), Cannabis (Hou Ma Ren), Cardamon (Bai Dou Kou), Catnip (Mao Bo He), Cayenne (La Jiao), Chrysanthemum Ju Hua), Clover (Mu), Daisy/Oxeye (Chu Ju), Dandelion (Pu Gong Ying), Deer Horn Velvet) (Lu Rong), Echinacea (Zi Zhu Hua), Elderberry (Jie Gu Mu), Fennel (Xiao Hui Xiang), Garlic (Da Suan), Geranium (Tian Shu Kui), Ginger (Sheng Jiang), Ginseng (Ginseng), Hawthorn (Shan Zha), Hemlock (Tieshan), Horseradish (La Gen), Kelp (Kun Bu), Lavender (Xun Yi Cao), Lemon (Ning Meng), Licorice (Gan Cao), Lily of the Valley Ling Lan), Magnolia Flower (Po Hua/Xin Yi), Magnolia Tree (Huo Po), Manzanita (Manzanita), Milk Thistle (Da Ji), Mint (Bo He), Motherwort (Yi Mu Cao), Mugwort (Ai Ye/Liu Ji Nu/Qing Hao), Mullein (Jia Yan Ye), Oak (Mo Shi Zi/Wu Bei Zi/Xiang Shi), Oats (Yan Mai), Peony (Bai Shao), Peppermint (See Bo He), Red Jujubes (Da Zao), Redwood Shui Shan), Rose (Mei Gui Hua), Sage (Dan Shen Shenreg), Schisandra (Wu Wei Zi), Silver/Colloidal (Yin), Thyme (Bai Li Xiang), Violet/Pansy (Zi Hua di Ding), Walnut (Hu Tao Ren), and Watercress (Dou Ban).

eBook VOLUME 2 includes: Atractylodis (Bai Zhu, Cang Zhu), Barley (Da Mai), Bay Leaf (Yue Gui Shu Ye), Burdock (Niu Bang Zi), Cacao (Qiaokeli), Cattail (Pu Huang), Cedar (Xue Song), Chamomile (Huang Chu Ju), Champagne (Xiang Bin Jiu), Chinese Yam (Shan Yao), Cinnamon (Rou Gui), Codonopsis (Dang Shen), Corn Silk (Yu Mi Xu), Dendrobium/Orchids (Shi Hu), Earthworm (Di Long), Frankincense (Ru Xiang), Goldenseal (Goldenseal), Green Onion (Cong Bai), Holly (Mao Dong Qing), Honey/Royal Jelly (Feng Wang), Honeysuckle (Jin Yin Hua), Hops (Pi Jiu Hua), Jasmine (Luo Shi Teng), Juniper (Du Song Zi), Ligusticum (Chuan Xiong), Lilac (Yuan Hua), Linden (Duan Hua), Lobelia (Ban Bian Lian), Lycium /Goji (Gou Qi Zi), Marshmallow (Yao Shu Kui), Mistletoe (Hu Ji Sheng), Mulberry (Sang Shen, Sang Ye, Sang Bai Pi), Myrrh (Mo Yao), Nettle (Xun Mai), Orange Peel (Chen Pi), Pine (Song), Poke (Shang Lu), Poria (Fu Ling), Pot Marigold/Calendula (Jin Zhan Ju), Pumpkin (Nan Gua, Nan Gua Pi), Red Cedar (Hong Shan Shu), Reishi (Ling Zhi), Saffron Fan Hong Hua), Skullcap/Scutellaria (Huang Qin, Ban Zhi Lian) St. John’s Wort (Guan Ye Lian Qiao), Sunflower (Xiang Ri Kui), Tree Peony (Mu Dan Pi), Turkey (Huo Ji), and Yarrow (Ya Luo).

eBook VOLUME 3 includes: Alisma (Ze Xie), Aloe Vera, Amaranth (Xian Shi), Apple (Ping Guo), Bayberry (Yang Mei), Bearberry/Uva Ursi (Xiong Guo), Blackberry (Hei Mei), Blue-Green Algae / Spirulina (Lan Zao), Carnation (Qu Mai), Celery (Qin Cai), Clove (Ding Xiang), Comfrey (Comfry), Cranberry (Man Yue Mei), Eucommia (Du Zhong), Eyebright (Xiao Mi Cao), Fern (Jue Lei), Garden Sorrel (Cu Jiang Cao), Ginkgo (Bai Gou, Bai Gou Ye), Goldenrod (Huang Hua), Iris (Hu Die Hua), Java Tea (Mao Xu Cao), Marjoram (Mo Jiao Lan), Moss (Tai), Nutmeg (Rou Dou Kou), Phellodendron (Huang Bai), Pinellia (Ban Xia), Poinsettia (Da Ji), Praying Mantis (Sang Piao Xiao), Raspberry (Fu Pen Zi), Rehmannia (Di Huang), Rhubarb (Da Huang), Rue (Hou Hui), Sandalwood (Tan Xiang), Scorpion (Quan Xie), Shepherd’s Purse (Shepherd’s Purse), Slippery Elm (Chi Yu), Snakeskin (She Tui), Strawberry (Cao Mei), Sugar (Tang), Talcum Powder (Hua Shi), Turmeric (Yu Jin, Jiang Huang, E Zhu), Valerian (Xie Cao), Wild Asparagus Root (Tian Men Dong), Willow Tree (Liu Shu Pi), Willowherb (Za Cao), Wood Sorrel (Cu Jiang Cao), Yerba Mansa (Yerba Mansa), and Yew (Hong Dou Shan).

eBook VOLUME 4, Coming Soon!

ATTENTION: All material provided on this website is for informational or educational purposes only. It is not intended as a substitute for the advice of your healthcare professional or physician. Redistribution permitted with attribution. Be Healthy. Be Happy. Be Whole. Be Free.

ATENCIÓN: Todo el material proporcionado en este sitio web es sólo con fines informativos o educativos. No es sustituto del consejo de su profesional de la salud o médico. Esté sano. Sea feliz. Siéntase completo. Sea libre.

Health Break: Detox, Strengthen & Cleanse

Join our next 30-Day “Love Your Liver” Detox Challenge!

A Health Boost and Reset to Balance Body, Mind, & Spirit Using Traditional Chinese Medicine. You'll also recieve our Free Healing Herb Fact Sheets and latest news. Your privacy is guaranteed.

Thank you, you have joined our wait list! We'll let you know when our next 30-Day “Love Your Liver” Detox Challenge is open.

Healing Herb Fact Sheets

Download. Print. Share.

Complete the form below for immediate access to ALL our Herb Fact Sheets.

Thank you for joining us! Please check your email for details on how to access our free Healing Herb Fact Sheets. Be sure to check your spam folder and promotions tab if you have one.