Healing Herb Fact Sheets!

by White Rabbit Institute of Healing™

Easy Reference Guides – Download. Print. Share.
Get and give the best of Western Scientific, Eastern Energetic (Oriental medicine), Ancient, and Traditional Perspectives. Each Fact Sheet also includes Botany, Folklore, Fun Facts and more!

Enjoy Healing Herb Fact Sheets from White Rabbit Institute of Healing™!

Easy Reference Guides – Download, print and share our medicinal and culinary Herb Fact Sheets for easy reference. These colorful, easy-to-read sheets are designed to help you learn, explore, and retain key information about each herb. Each sheet includes the best of Western Science, Eastern Energetic (Oriental medicine), Ancient, and Traditional Perspectives as well as some Botany, Folklore, Fun Facts and more!

Download, Print, and You can…

Share these Healing Herb Fact Sheets with clients, friends, and family.

Use the back of each Healing Herb Fact Sheet to add notes about each herb as you learn and discover more.

Add your logo and contact information on the back of each Healing Herb Fact Sheet to give to clients and prospects.

Alternatives are important.

Downloading each and every Healing Herb Fact Sheet takes time and energy. Many of you have been requesting an easier way to download these Sheets. You’re busy, and a fast easy-to-use and print approach would work best for you.

We offer 2 different options: Fast & Easy and All Volumes!

1. FAST & EASY

For only $9.99, download 50 Fact Sheets at once with our easy-to-download and print eBook Volumes. Each volume contains 50 different Healing Herb Fact Sheets! It’s fast and simple.

2. ALL VOLUMES!

Get ALL current eBook Volumes of 300+ Healing Herb Fact Sheets PLUS get every eBook Volume we EVER create! One-time fee of ONLY $39.97! Fast, simple, and ready-to-print.

What herbs are included in each eBook Volume of Healing Herb Fact Sheets? Take a look…

eBook Volume 1

Angelica (Dang Gui), Astragalus (Huang Qi), Basil (Lou Li), Birch (Hua Mu Pi, Hong Hua Pi), Cannabis (Hou Ma Ren), Cardamon (Bai Dou Kou), Catnip (Mao Bo He), Cayenne (La Jiao), Chrysanthemum (Ju Hua), Clover (Mu), Daisy/Oxeye (Chu Ju), Dandelion (Pu Gong Ying), Deer Horn Velvet (Lu Rong), Echinacea (Zi Zhu Hua), Elderberry (Jie Gu Mu), Fennel (Xiao Hui Xiang), Garlic (Da Suan), Geranium (Tian Shu Kui), Ginger (Sheng Jiang), Ginseng (Ginseng), Hawthorn (Shan Zha), Hemlock (Tieshan), Horseradish (La Gen), Kelp (Kun Bu), Lavender (Xun Yi Cao), Lemon (Ning Meng), Licorice (Gan Cao), Lily of the Valley (Ling Lan), Magnolia Flower (Po Hua/Xin Yi), Magnolia Tree (Huo Po), Manzanita (Manzanita), Milk Thistle (Da Ji), Mint (Bo He), Motherwort (Yi Mu Cao), Mugwort (Ai Ye, Liu Ji Nu, Qing Hao), Mullein (Jia Yan Ye), Oak (Mo Shi Zi, Wu Bei Zi, Xiang Shi), Oats (Yan Mai), Peony (Bai Shao), Peppermint (See Bo He), Red Jujubes (Da Zao), Redwood (Shui Shan), Rose (Mei Gui Hua), Sage (Dan Shen Shenreg), Schisandra (Wu Wei Zi), Silver/Colloidal (Yin), Thyme (Bai Li Xiang), Violet/Pansy (Zi Hua di Ding), Walnut (Hu Tao Ren), and Watercress (Dou Ban).

eBook Volume 2

Atractylodis (Bai Zhu, Cang Zhu), Barley (Da Mai), Bay Leaf (Yue Gui Shu Ye), Bupleurum (Chai Hu), Burdock (Niu Bang Zi), Cacao (Qiaokeli), Cattail (Pu Huang), Cedar (Xue Song), Chamomile (Huang Chu Ju), Champagne (Xiang Bin Jiu), Chinese Yam (Shan Yao), Cinnamon (Rou Gui), Codonopsis (Dang Shen), Corn Silk (Yu Mi Xu), Earthworm (Di Long), Eucalyptus (An Shu and An Ye), Frankincense (Ru Xiang), Goldenseal (Goldenseal), Green Onion (Cong Bai), Holly (Mao Dong Qing), Honey/Royal Jelly (Feng Wang), Honeysuckle (Jin Yin Hua), Hops (Pi Jiu Hua), Juniper (Du Song Zi), Ligusticum (Chuan Xiong), Lilac (Yuan Hua), Linden (Duan Hua), Lomatium (Lomatium), Lycium /Goji (Gou Qi Zi), Marshmallow (Yao Shu Kui), Mistletoe (Hu Ji Sheng), Mulberry (Sang Shen, Sang Ye, Sang Bai Pi), Myrrh (Mo Yao), Nettle (Xun Mai), Orange Peel (Chen Pi), Pine (Song), Poke (Shang Lu), Poria (Fu Ling), Pot Marigold/Calendula (Jin Zhan Ju), Pumpkin (Nan Gua, Nan Gua Pi), Red Cedar (Hong Shan Shu), Reishi (Ling Zhi), Saffron Fan Hong Hua), Skullcap/Scutellaria (Huang Qin, Ban Zhi Lian) St. John’s Wort (Guan Ye Lian Qiao), Sunflower (Xiang Ri Kui), Tree Peony (Mu Dan Pi), Turkey (Huo Ji), Wild Cherry (Yu Li Ren), and Yarrow (Ya Luo).

eBook Volume 3

Alisma (Ze Xie), Amaranth (Xian Shi), Apple (Ping Guo), Bayberry (Yang Mei), Bearberry/Uva Ursi (Xiong Guo), Blackberry (Hei Mei), Blue-Green Algae / Spirulina (Lan Zao), Carnation (Qu Mai), Celery (Qin Cai), Clove (Ding Xiang), Comfrey (Comfry), Cranberry (Man Yue Mei), Dendrobium (Shi Hu), Dragon Bone (Long Gu), Eucommia (Du Zhong), Eyebright (Xiao Mi Cao), Fern (Jue Lei), Garden Sorrel (Cu Jiang Cao), Gentian (Long Dan Cao, Qin Jiao), Ginkgo (Bai Gou, Bai Gou Ye), Goldenrod (Huang Hua), Horse Chestnut (Qi Ye Shu), Iris (Hu Die Hua), Jasmine (Luo Shi Teng), Java Tea (Mao Xu Cao), Lobelia (Ban Bian Lian), Moss (Tai), Nutmeg (Rou Dou Kou), Pinellia (Ban Xia), Poinsettia (Da Ji), Raspberry (Fu Pen Zi), Rehmannia (Di Huang), Rhubarb (Da Huang), Rice (Bai Fan), Rue (Hou Hui), Sandalwood (Tan Xiang), Scorpion (Quan Xie), Shepherd’s Purse (Shepherd’s Purse), Skullcap (Huang Qin, Ban Zhi Lian), Snakeskin (She Tui), Sugar (Tang), Talcum Powder (Hua Shi), Turmeric (Yu Jin, Jiang Huang, E Zhu), Valerian (Xie Cao), Wild Asparagus Root (Tian Men Dong), Willowherb (Za Cao), Willow Tree (Liu Shu Pi), Wood Sorrel (Cu Jiang Cao), and Yerba Mansa (Yerba Mansa).

eBook Volume 4

Abalone Shell (Shi Jue Ming), Allspice (Duo Xiang Guo), Aloe Vera (Lu Hui), Apricot/Apricot Kernel (Xing, Xing Ren), Artichoke (Yang Ji), Ash Tree (Qin Pi), Bergamot / Bee Balm (Mi Feng Chun Gao), Bergamot Orange (Fo Shou Gan), Biota Leaf (Ce Bai Ye), Biota Seed (Bai Zi Ren), Black Pepper (Hei Hu Jiao), Boneset (Guan Ye Zelan), Borage (Liu Li Ju), Centipede (Wu Gong), Chestnut (Li Zi), Chicory (Juju Gen), Chinese Water Lily (Lian Zi Xin, He Ye, Lian), Cicada (Chan Tui), Cilantro (Hu Sui Ye) / Coriander (Xiang Cai), Cleavers (Zhu Yang Yang), Coconut (Ye Zi), Corn (Yu Mi), Cucumber (Huang Gua), Fig (Wu Hua Guo), Figwort / Scrophula (Xuan Shen), Gardenia (Zhi Zi), Hydrangea (Xiu Qiu, Chang Shan), Lime (Qing Ning), Marjoram (Mo Jiao Lan), Meadowsweet (Xiu Xian Ju), Milk Thistle (Da Ji), Oregon Grape Root / Mountain Grape (Eleigang Putao), Peach (Tao Zi), Periwinkle (Zhang Chun Hua), Phellodendron (Huang Bai), Plantain (Che Qian Zi), Pomegranate (Shi Liu), Praying Mantis (Sang Piao Xiao), Pulsatilla (Bai Tou Weng), Quail Grass/Celosia (Qing Xiang Zi), Salt (Yan), Sassafras (Chu Mu, Chu Shu), Slippery Elm (Chi Yu), Strawberry (Cao Mei), Tomato (Xi Hong Shi), Wheat (Xiao Mai), White Poplar (Bai Yang Zhi), Witch Hazel (Chiu Lu Mei), Wormwood (Qing Hao), and Yew (Hong Dou Shan).

eBook Volume 5

Agrimony (Xian He Cao), Arnica (Shan Jin Che), Ashwagandha (Nan Fei Zui Jia), Bamboo (Zhu), Barberry (Fu Niu), Beet (Tian Cai), Benzoinum (An Xi Xiang), Broom (Jin Que Hua), Cat’s Claw (Gou Teng), Chinese Plum Tree / Loquat (Pi Pa / Pi Pa Ye), Club Moss (Shi Song), Coltsfoot (Kuan Dong Hua), Cowslip (Huang Hua Jiu Lun Cao), Damiana (Da Mi A), Dragon Bone (Long Gu), Elecampane (Tu Mu Xiang, Xuan Fu Hua, Jin Fei Cao), Eleuthero (Ci Wu Jia), English Ivy (Chang Chun Teng), Foxglove (Mao Di Huang), Green Tea (Lu Cha), Hepatica (Gan), Hornet’s Nest (Lu Feng Fang), Horsetail (Mu Zei), Indigo / Baptisia (Da Qing Ye), Lemon Balm (Xiang Feng Cao), Lemon Verbena (Ning Meng Ma Bian Cao), Lemongrass (Xiang Mao), Liverwort (Tai), Marjoram (Mo Jiao Lan), Millet (Su Mi), Olive (Qing Guo), Oregano (Niu Zhi), Osha (Tie Da Yin Chen), Oyster Shell (Mu Li), Pink & Blue Ginger (Fen Hong He Lan Jiang), Pinon (Song Zi Ren), Plantain (Che Qian Zi), Pleurisy Root (Xiong Moyan Gen), Puffball (Ma Bo), Purslane (Ma Chi Xian), Rosemary (Mi Die Xiang), Saw Palmetto (Ju Ye Zong), Seahorse (Hai Ma), Silkworm (Jiang Can), Tarragon (Long Hao), Temulawak/Java Ginger (Shu Gu Jiang Huang), Trichosanthes (Gua Lou), White Poppy (Ying Su Qiao), Wood Betony (Betony), and Ylang Ylang (Yi Lan Yi Lan).

eBook Volume 6

Anise/Star Anise (Hui Xiang), Argan (Moluoge Jian Guo You), Asarum (Xi Xin), Bitter Melon (Ku Gua), Black Cohosh (Sheng Ma), Butterbur (Kuan Dong), Cabbage (Juan Xi Cai), Camphor (Zhang Nao), Cassia Siamea (Jue Ming Zi Xian Lou), Chaga (Hua Jie Kong Jun), Coptis (Huang Lian), Cordyceps (Dong Chong Xia Cao), Cornus (Shan Zhu Yu), Cyclamen (Xian Ke Lai), Dill (Shi Luo), Evening Primrose (Yue Jian Cao), Feverfew (Xiao Bai Ju), Galangal (Gao Liang Jiang), Hibiscus (Fu Rong), Holy Basil / Tulsi (Sheng Lou Le), Horehound (Ku Bo He), Hyssop (Niu Xi Cao), Jojoba (Jia Shou Xi Meng De Mu), Kava Kava (Kava Kava), Lady’s Mantle (Nu Shi Di Yi Bo), Ledebouriella (Fang Feng), Lion’s Mane (Hou Tou Gu), Lion’s Tail (Kuang Ye De Da Jia), Lovage (Du Huo Cao), Maca (Ma Ka Gen), Mustard (Huang Jie Zi/Bai Jie Ze), Myrtle (Tao Jin Niang), Notopterygium (Qiang Huo), Parsley (Zhou Ye Ou Qin), Passion Flower (Ji Qing Hua), Pennyroyal (Bo He You), Polygonum/Fo-Ti (He Shou Wu), Quince (Ma Gua), Rhodiola (Hong Jing Tian), Rhododendron (Man Shan Hong), Rowan/Mountain Ash (Hua Qiu), Shiitake (Xiang Gu), Snowberry (Xue Rui), Solomon’s Seal (Yu Zhu), Sulfur (Liu Huang), Sumac (Wu Bei Zi/Yan Fu Zi), Tansy (Ai Ju), Turkey Tail (Yun Zhi), Vervain (Ma Bian Cao), and Yellow Dock (Chin Ch’iao Mai).

eBook Volume 7 - Coming soon!

Frequently Asked Questions

Can I add my logo or contact information to Healing Herb Fact Sheets?

Yes! We’ve purposefully left the back of each Healing Herb Fact Sheet blank so you can add your logo, contact information and other notes if you want. We want you to be able to share these with clients, friends and/or family.

Is there more information available about each herb?

Yes! We offer courses on herbs, find out more, or get access to ALL our herb courses by joining our Healing Herb Library. You can also visit our Healing Herb Directory for more information about each herb.

Do you have other courses?

Yes! We offer a growing list of courses you may be interested in, click here to find out more!

Questions?

If we didn’t answer all of your questions, drop us a line!

ATTENTION: All material provided on this website is for informational or educational purposes only. It is not intended as a substitute for the advice of your healthcare professional or physician. Redistribution permitted with attribution. Be Healthy. Be Happy. Be Whole. Be Free.

ATENCIÓN: Todo el material proporcionado en este sitio web es sólo con fines informativos o educativos. No es sustituto del consejo de su profesional de la salud o médico. Esté sano. Sea feliz. Siéntase completo. Sea libre.

Health Break: Detox, Strengthen & Cleanse

Join our next 30-Day “Love Your Liver” Detox Challenge!

A Health Boost and Reset to Balance Body, Mind, & Spirit Using Traditional Chinese Medicine. You'll also recieve our Free Healing Herb Fact Sheets and latest news. Your privacy is guaranteed.

Thank you, you have joined our wait list! We'll let you know when our next 30-Day “Love Your Liver” Detox Challenge is open.

Healing Herb Fact Sheets

Download. Print. Share.

Complete the form below for immediate access to ALL our Herb Fact Sheets.

Thank you for joining us! Please check your email for details on how to access our free Healing Herb Fact Sheets. Be sure to check your spam folder and promotions tab if you have one.

You have Successfully Subscribed!